Tách InputFilter khỏi Handlers trong xử lý multiplatform

Cái tiêu đề nghe có vẻ ngộ ngộ, cái này là một kinh nghiệm mình thu thập được trong quá trình chạy các project trên nhiều platform (PC, Mobile, Steam). Một đặc điểm dễ thấy ngay trong xử lý multiplatform là Input, sẽ khác nhau tùy platform, như PC (keyboard, mouse), Mobile (touch, sensor), Steam… Read More Tách InputFilter khỏi Handlers trong xử lý multiplatform