[MonoDevelop] Sử dụng CodeTemplate để tăng tốc độ code

Lập trình viên nói chung hay lười, lười ở đây tức là thích nghĩ ra cách khác, ít mất công sức và thời gian để giải quyết cùng một vấn đề. Hoặc dễ thấy nhất là, khi phải làm một việc lặp đi lặp lại, họ nghĩ tool, hoặc cách gì đó để làm nó… Read More [MonoDevelop] Sử dụng CodeTemplate để tăng tốc độ code